Forums » Outras Discussões

ประตูสำเร็จรูป แบบประตูบานบานเปิด

    • 104 posts
    28 de novembro de 2022 06:02:38 ART

    ประตูบานเปิดหรือ ประตูสำเร็จรูป ผลิตได้จากหลายๆวัสดุ เช่น ไม้ อลูมิเนียม สแตนเลส หรือเหล็ก เป็นต้น อีกทั้ง ประตูบานเปิดหรือ ประตูบานสวิง เป็นประตูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะแทบจะบ้านทุกหลังคงใช้ประตูแบบนี้กันทั้งนั้น เนื่องจากการเปิด-ปิดประตูด้วยวิธีผลักหรือดึงนั้นเป็นเซ้นซ์ในการเข้า-ออกของมนุษย์ โดยประตูประเภทนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้